U is nie ingeteken nie  [Teken in]  [Doen aansoek]

Skool Poste

FET Consumer Studies - Scottburgh High School (SCOTTBURGH)
Schttburgh High School has a vacancy for a Governing Body position for a Consumer Studies Educator. 
Must be SACE registered and required to participate in co-curricular / extra mural programmes.

C.V. may be either e-mailed to: 
jose.decastro@scottburghhigh.co.za

or posted to:
Scottburgh High School
Att:  The Principal
P.O. Box 67
Scottburgh
4180

Closing date:  31 August 2018

The school reserves the right not to make an appointment
 
Closing Date: 31 Aug 2018
Contact Number: 0399761223
Adjunkhoof Departementele Pos - HOËRSKOOL ERMELO ( Ermelo)
Ermelo HS benodig 'n geskikte kandidaat om die pos van Adjunkhoof te vul.

Die onderstaande sal in die aansoeker se guns tel:
*Ten minste reeds oor 'n posvlak 2 aanstelling beskik.
* Bestuurs- en leierskapvaardighede.
* Buite kurrikulêre-vaardighede / -betrokkenheid.
* Personeelbestuur-, administratiewe- en kommunikasievaardighede.
* Afrikaans en Engelsmagtig.

Die geadverteerde pos sal binnekort in die Departementele vakaturelys verskyn. Intussen kan voornemende aansoekers hulle belangstelling in die bogenoemde pos registreer deur middel van 'n e-pos. Belangstellendes sal per e-pos verwittig word sodra die Departementele vakaturelys verskyn.

Tel: 060 960 6972.
E-pos: errieshoof@gmail.com

 
Closing Date: 31 Oct 2018
Contact Number: 017 8115866
GRAAD 1 KLASASSISTENT / GRADE 1 CLASS ASSISSTANT - Laerskool Hennopsrivier ( Erasmia)
BEHEERLIGGAAMSPOS / GOVERNING BODY POST GRAAD 1 KLASASSISTENT / GRADE 1 CLASS ASSISSTANT (Afrikaans of Engels & Sepedi) / (Afrikaans or English & Sepedi)

Vereistes: Onderwys agtergrond Moet besig wees met onderwys studies, verkieslik in tweede jaar Moet vlot in Afrikaans of Engels & Sepedi kan kommunikeer (Lees, skryf en praat)
Requirements: Teaching background Must be busy with teaching studies, preferably busy with 2nd year Must be able to communicate fluently in Afrikaans or English & Sepedi (Read, write and speak)

Aanvangsdatum: 1 September 2018 / Date of appointment: 1 September 2018
Aansoeke sluit / Closing date: 20 August 2018
Stuur CV na / Send CV to: admin@hennopsriverprimary.org.za Aansoeke sluit / Application closing date: 20 August 2018
Closing Date: 20 August 2018
Contact Number: 0126590074
Substitute Engels huistaal Grade 4 & 7 / English Home Language Grades 4 & 7 Sosiale Wetenskappe Graad 7/ Social Sciences Grade 7 - Laerskool Hennopsrivier ( Erasmia)
ONDERWYSER BEHEERLIGGAAM - AFLOSPOS / TEACHER GOVERNING BODY SUBSTITUTE POS
Engels huistaal Grade 4 & 7 / English Home Language Grades 4 & 7 Sosiale Wetenskappe Graad 7/ Social Sciences Grade 7

Vereistes : Gekwalifiseerde onderwyser of in finale jaar van studies/ Qualified teacher or in final year of studies SARO geregistreerd/ SACE registered
Aanvangsdatum: 1 September 2018 / Date of appointment: 1 September 2018
Aansoeke sluit / Application closing date: 20 August 2018
Stuur CV na / Send CV to: admin@hennopsriverprimary.org.za
Closing Date: 20 Aug 2018
Contact Number: 0126590074
Skoolhoof - Vredenburg Hoërskool (Vredenburg)
Die SBL nooi energieke en entoesiastiese leerkragte, wat progressief vernuwend en kreatief dink en dit toepas om vir bogenoemde pos aansoek te doen. Sy/haar passie vir die onderwys en leerders moet vergestalt word in die volgende vereistes waaraan hy/sy moet voldoen:
U aansoek moet die onderstaande kriteria reflekteer. U moet ook waar moontlik met praktiese voorbeelde u verduidelikings bevestig. U word veral op die praktiese voorbeelde beoordeel:
1. Ervaring as Skoolhoof en 'n Meestersgraad in Skoolbestuur is 'n sterk aanbeveling. Meld ook watter vakke u kan aanbied. Meld ook watter verdere opleiding en kursusse u bygewoon het en die tydsduur van hierdie opleiding.
2. Daar word verwag dat hy/sy mondelings en skriftelik vlot in Afrikaans en Engels kan kommunikeer. Kommunikasie in 'n ander Suid-Afrikaanse taal sal tot u voordeel strek.
3. Die kandidaat moet oor baie goeie menseverhoudinge beskik, die personeel saamsnoer dat hulle gemotiveerd is en die onderwys geniet. Die kandidaat se CV moet praktiese voorbeelde weergee hoe hy/sy dit doen of beplan om dit te doen.
4. Daar moet dus onder andere ook klem op personeelontwikkeling geplaas word. Gee praktiese voorbeelde hoe u dit tans doen of beplan om te doen.
5. Die leerder moet in sy totaliteit opgevoed word sodat hy/sy gelukkig by die skool is en gereed is vir die grootmenswêreld. Daar moet dus 'n goeie, effektiewe dissiplinêre stelsel gehandhaaf word soos deur die Gedragskode bepaal. Die kandidaat moet praktiese voorbeelde gee hoe hy tans leerders motiveer of aanspoor en hoe hy terugvoering van die leerders ontvang. Die kandidaat moet ook 'n sterk passie vir leerders uitstraal.
6. Die kandidaat moet deelnemende bestuur, die etos en waardes van die skool handhaaf en verder uitbou en verstewig. Spesiale klem moet op die akademie geplaas word en vervolgens sport en kultuur.
7. Die kandidaat moet kennis he van al die fasette van die skool, veral streng finansiele bestuur volgens die Departement se voorskrifte, algemene skooladministrasie asook goeie samewerking ontwikkel tussen skool, ouers en die gemeenskap. Die kandidaat se CV moet praktiese voorbeelde as stawing van sy/haar antwoord gee.
8. Ouerbetrokkenheid en Bemarking van die skool moet hoe prioriteit geniet. Gee praktiese voorbeelde hoe u tans of hoe u beoog om hierdie doelstellings te bereik.
9. Kennis van nuwe strategiee ten opsigte van die Kurrikulum soos bv.E-Leer, moet ondersoek word en as dit haalbaar is, geimplimenteer word.
10. Sterk leiding in die skool is n vereiste en goeie verhoudings met die SBL en Departement moet gehandhaaf word.
11. Uitdagings in die Onderwys, bv. diversiteit moet deelnemend aangespreek word.
12. Selfontwikkeling in die onderwys en deurlopend betrokkenheid op alle terreine moet n prioriteit wees.
13. Daar sal van kandidate verwag word om n onvoorbereide rekenaarvoorlegging aan die SBL te maak en bereid wees om die psigometriese toetse van die Departement te ondergaan.
14. Weereens word klem geplaas op die praktiese voorbeelde soos uitgestippel in die kriteria vir die skoolhoofpos.
Dit moet baie duidelik in u CV gereflekteer word en u gaan daarop beoordeel word.
Closing Date: 21 September 2018
Contact Number: 0227131151