U is nie ingeteken nie  [Teken in]  [Doen aansoek]

Reglement vir Ouditkomitee

1.  Samestelling
 
Die Ouditkomitee (die Komitee) is ‘n amptelike komitee van die Nasionale Raad en bestaan uit:
Vier lede waarvan:
 • Een lid ‘n verteenwoordiger van die Nasionale Raad wat as voorsitter sal optree;
 • Die HUB en
 • Twee ander nie-uitvoerende lede aangewys deur die Nasionale Raad, sal wees.
Die voorsitter en ondervoorsitter van die Nasionale Raad sal te alle tye geregtig wees om sitting op die Komitee te neem.

2.  Sekretariaat

Sekretariële dienste vir die Komitee sal deur die Nasionale Kantoor voorsien word.

3.  Verwysingsraamwerk en delegasies
 
 • Die werksaamhede van die Komitee sal die volgende wees:
 • Om alle finansiële verslae te oorweeg en aan die Nasionale Raad daaroor verslag te doen;
 • Om die aanstelling van eksterne ouditeure aan die Nasionale Raad en Algemene Jaarvergadering aan te beveel;
 • Om met die eksterne ouditeure te skakel aangaande die uitvoering van die eksterne oudit, om toesig daaroor te hou en om toesig te hou oor die implementering en uitvoering van die eksterne ouditeure se bestuursbrief;
 • Om ouditgelde vas te stel en te monitor;
 • Om finansiële beleid en prosedure en rekenkundige beleid by die Nasionale Raad aan te beveel en om die toepassing daarvan te monitor;
 • Om risiko te identifiseer en daaroor aan die Nasionale Raad verslag te doen en om risiko te monitor;
 • Om toesig te hou oor interne oudit en om interne en eksterne oudit te koördineer;
 • Om doelmatige en doeltreffende bestuursinligtingstelses vas te stel en te monitor;
 • Om noemenswaardige transaksies wat nie deel vorm van die organisasie se besigheid nie te identifiseer en daaroor aan die Nasionale Raad verslag te doen;
 • Om alle werksaamhede te verrig wat van tyd tot tyd deur die Nasionale Raad aan die Komitee gedelegeer mag word.

4.  Vergaderings
 
Vergaderings van die Komitee sal deur die Voorsitter belê word. 
Die Komitee vergader soos benodig maar minstens eenmaal per jaar.
 
Kennisgewing van vergaderings waarin die datum, tyd en plek van die vergadering vermeld word tesame met agendapunte sal, buiten onder uitsonderlike en dringende omstandighede, minstens vier (4) dae voor die vergadering aan al die lede van die Komitee voorsien word.

5.  Prosedure
 
Die prosedure vir verrigtinge van die Komitee sal deur die Komitee self bepaal word maar sal andersins in ooreenstemmng met die Grondwet van FEDSAS en gewone vergaderingprosedure wees.
 
Die sekretaris van die Komitee sal notule hou van die verrigtinge van die Komitee. Enige lid van die Nasionale Raad is met toestemming van die voorsitter van die Komitee geregtig op ‘n afskrif van die notule van die verrigitnge van die Komitee.
 
Alle notules van die Komitee sal aan die Nasionale Raad voorgelê word.

6.  Algemeen
 
Die Komitee sal geregtig wees om, in die uitvoering van sy werksaamhede kragtens hierdie reglement, gebruik te maak van sodanige professionele of ander advies van buite as wat die Komitee oordeel nodig mag wees.
 
Die Nasionale Raad sal toesien dat die Komitee toegang het tot professionele advies van binne en buite FEDSAS ten einde die Komitee in staat te stel om sy werksaamhede te verrig.
 
Hierdie reglement mag van tyd tot tyd na goeddunke deur die Nasionale Raad gewysig word.