U is nie ingeteken nie  [Teken in]  [Doen aansoek]

Reglement vir Uitvoerende Komitee

1.  Samestelling
 
Die Uitvoerende Komitee (die Komitee) sal ‘n amptelike komitee van die Nasionale Raad wees en sal bestaan uit: 
  • Die HUB, as voorsitter;
  • Alle provinsiale bestuurders.
  • Die voorsitter en ondervoorsitter van die Nasionale Raad sal te alle tye geregtig wees om sitting op die Komitee te neem.
2.  Sekretariaat
 
Sekretariële dienste vir die Komitee sal deur die Nasionale Kantoor voorsien word.

3.  Verwysingsraamwerk en delegasies
 
Die werksaamhede van die Komitee sal die volgende wees:
  • Om die visie, missie en doelstellings van die organisasie onder gesag van die HUB ten uitvoer te bring;
  • Om alle beleid, strategie en besluite van die Nasionale Raad onder gesag van die HUB uit te voer;
  • Om die HUB by te staan in die dag tot dag bestuur van die organisasie;
  • Om alle ander werksaamhede te verrig wat van tyd tot tyd deur die Nasionale Raad aan die Komitee opgedra mag word.

4.  Vergaderings
 
Vergaderings van die Komitee sal deur die Voorsitter belê word.
Die Komitee vergader soos benodig maar minstens eenmaal per jaar.
Kennisgewing van vergaderings waarin die datum, tyd en plek van die vergadering vermeld word tesame met agendapunte sal, buiten onder uitsonderlike en dringende omstandighede, minstens vier (4) dae voor die vergadering aan al die lede van die Komitee voorsien word.

5.  Prosedure
 
Die prosedure vir verrigtinge van die Komitee sal deur die Komitee self bepaal word maar sal andersins in ooreenstemmng met die Grondwet van FEDSAS en gewone vergaderingprosedure wees.
Die sekretaris van die Komitee sal notule hou van die verrigtinge van die Komitee. Enige lid van die Nasionale Raad is met toestemming van die voorsitter van die Komitee geregtig op ‘n afskrif van die notule van die verrigitnge van die Komitee.
 
Alle notules van die Komitee sal aan die Nasionale Raad voorgelê word.

6.  Algemeen
 
Die Komitee sal geregtig wees om, in die uitvoering van sy werksaamhede kragtens hierdie reglement, gebruik te maak van sodanige professionele of ander advies van buite as wat die Komitee oordeel nodig mag wees.
Die Nasionale Raad sal toesien dat die Komitee toegang het tot professionele advies van binne en buite FEDSAS ten einde die Komitee in staat te stel om sy werksaamhede te verrig.
 
Hierdie reglement mag van tyd tot tyd na goeddunke deur die Nasionale Raad gewysig word.