U is nie ingeteken nie  [Teken in]  [Doen aansoek]

Reglement vir Provinsiale Rade

REGLEMENT VIR PROVINSIALE RADE

1. Status
1.1 Hierdie reglement heet "die Reglement vir Provinsiale Rade", en word hierna "die Reglement" genoem.
1.2 Die Reglement het dieselfde status as die Grondwet en word beskou as `n integrale deel van die Grondwet, onderworpe daaraan dat in geval van inhoudelike teenstrydigheid, die Grondwet voorrang sal geniet.
1.3 In hierdie Reglement het die volgende woorde en uitdrukkings die volgende betekenis:
1.3.1 "FEDSAS" of "die organisasie" beteken die Federasie van Beheerliggame van Suid-Afrikaanse Skole.
1.3.2 "Grondwet" beteken die Grondwet van FEDSAS.
1.3.3 "Raad" beteken die Provinsiale Raad wat kragtens hierdie Reglement ingestel is.
1.3.4 "Nasionale Raad" beteken die Nasionale Raad ingestel kragtens klousule 9.2 van die Grondwet.

2. Doelstellings
2.1 Die doelstelllings van die Raad is om namens die Nasionale Raad die doelstellings soos vervat in klousule 6 van die Grondwet te bevorder, toe te pas en uit te voer en om lede van FEDSAS in die provinsie te verteenwoordig.
2.2 Die Raad sal sodanige werksaamhede verrig en besluite uitvoer as wat van tyd tot tyd deur die Nasionale Raad aan die Raad gedelegeer kan word.

3. Samestelling en verkiesing van die Raad
3.1 Die Raad sal uit die volgende lede bestaan: Die provinsiale bestuurder ex officio
Die provinsiale voorsitter
Die provinsiale ondervoorsitter
Een verteenwoordiger vir elke distrik/streek in die provinsie. Vir die doeleindes hiervan sal distrikte/streke wees soos wat die provinsiale bestuurder na oorleg
met die Raad bepaal, en hoef dit nie noodwendig met distrikte/streke van die betrokke provinsiale onderwysdepartement ooreen te stem nie.
3.2 Die lede van die Raad sal lede wees van beheerliggame van openbare skole in die provinsie wat lid is van FEDSAS.
3.3 Name van potensiele lede van die Raad sal skriftelik deur die provinsiale bestuurder van die provinsie na oorleg met die bestaande Raad genomineer word en aan die Nasionale Raad voorgele word vir aanstelling as lede van die Raad. Nadat die Nasionale Raad die lede van die Raad aangestel het, sal die Raad uit eie geledere ¡¦n voorsitter en ondervoorsitter van die Raad kies.
3.4 Vir elke onderwysstreek of -distrik sal een primariuslid en een sekunduslid aangestel word. Die sekunduslid sal outomaties die lid van die Raad word indien die primarius tot voorsitter of ondervoorsitter verkies word, of indien die primarius tydelik nie in staat is om sy of haar verantwoordelikhede as lid van die Raad na te kom nie.
3.5 Die Raad sal geregtig wees om lede in die Raad te koopteer, met dien verstande dat die aantal gekoopteerde lede nie meer sal wees as 50% van die aantal verkose lede nie.
3.6 Ingeval `n vakature in die Raad ontstaan, kan die Raad nominasies aanvra en verkiesings hou op enige wyse wat die Raad dienstig ag en wat in ooreenstemming met die beginsels van verantwoordbaarheid, verteenwoordigendheid en deursigtigheid is.

4. Vergaderings van die Raad
4.1 Die provinsiale voorsitter bele vergaderings van die Raad, behalwe die eerste vergadering na die aanstelling van ¡¦n nuwe Raad, wat deur die provinsiale bestuurder bele sal word.
4.2 Die Raad vergader soos en wanneer benodig, maar minstens twee maal per jaar.
4.3 Kennisgewing van vergaderings wat die datum, tyd en plek sowel as agendapunte bevat, moet gegee word minstens sewe (7) dae voor die datum van die vergadering.
4.4 Die provinsiale bestuurder sal as sekretaris van die Raad optree en sal behoorlike notule neem van alle vergaderings van die Raad.
4.5 Die provinsiale voorsitter of, in sy of haar afwesigheid, die provinsiale ondervoorsitter tree as voorsitter van vergaderings van die Raad op.
4.6 Die kworum vir vergaderings van die Raad is 50% van die lede, plus een.
4.7 Die Nasionale Voorsitter, Nasionale Ondervoorsitter, Uitvoerende Hoof en Adjunk- Uitvoerende Hoof sal geregtig wees om enige vergadering van die Raad by te woon en toe te spreek.

5. Werksaamhede van die Raad
Die Raad sal namens die Nasionale Raad die volgende werksaamhede verrig en magte uitoefen:
Alle werksaamhede en magte wat van tyd tot tyd deur die Nasionale Raad gedelegeer word; Advies aan die Nasionale Raad oor beheeraangeleenthede ten aansien van die bepaalde provinsie; Behartiging van oorsig namens die Nasionale Raad oor die doelmatige gebruik van hulpbronne van FEDSAS in die provinsie, en die verrigting van daardie werksaamhede wat deur die Nasionale Raad vereis word; Fasilitering van skakelings-, fondsinsamelings- en bekendstellingsaktiwiteite en -geleenthede ten behoewe van FEDSAS; Nominasie van, en mandaatverlening aan, lede om die Algemene Jaarvergadering van FEDSAS by te woon en daar te stem; Instelling van strukture vir skakeling met die provinsiale onderwysdepartement en ander belanghebbendes in onderwys in die provinsie; Die hou van provinsiale en/of streeksvergaderings en -byeenkomste van lede van FEDSAS.

6. Dienstermyn van Raadslede en -ampsdraers
6.1 Die dienstermyn van lede en ampsdraers van die Raad is drie jaar.
6.2 Die voorsitter en ondervoorsitter van die Raad sal deur die lede van die Raad verkies word tydens die eerste vergadering van die nuwe Raad.
6.3 Lede en ampsdraers van die Raad ontruim hulle posisies outomaties in geval van afwesigheid van 50% van vergaderings, wat telefoonkonferensies insluit.

7. Subkomitees
Die Raad mag die volgende subkomitees instel:
7.1 `n Dagbestuur wat uit minstens die provinsiale voorsitter, ondervoorsitter en provinsiale bestuurder (ex officio) bestaan. Die Raad kan soveel ander lede in die dagbestuur aanstel as wat die Raad gerade ag.
7.2 Streekkomitees

8. Provinsiale algemene jaarverslag
8.1 `n Provinsiale algemene jaarverslag sal jaarliks voor die einde van Oktober skriftelik aan alle lede van FEDSAS in die provinsie voorsien word na goedkeuring deur die Uitvoerende Hoof.
8.2 Die volgende sake sal in die provinsiale jaarverslag vervat word:
8.2.1 Verslag deur die provinsiale voorsitter namens die Nasionale Raad;
8.2.2 Finansiele verslag van FEDSAS;
8.2.3 Verslag deur die provinsiale bestuurder namens die Uitvoerende Hoof, en oor provinsiale werkverrigting;
8.2.4 Ander sake soos nodig geag of deur die Grondwet vereis.

HIERDIE REGLEMENT IS GOEDGEKEUR OP `N NASIONALE RAADSVERGADERING GEHOU OP 17 APRIL 2009, EN IS OP 20 JULIE 2009 EN 16 MAART 2012 GEWYSIG VOLGENS 'n BESLUIT VAN DIE NASIONALE RAAD.